Сказки Дианы Дряевой (Газета “Пульс Осетии” № 39 от 02.10.2018 г.)

Диана ДРЯЕВА – ученица 11 класса гимназии № 4 г. Владикавказа.
Все годы учебы занимается на «хорошо и «отлично» и является претендентом на золотую медаль. Диана активно участвует в общественной жизни класса и школы, увлекается танцами.
Она также с 7 класса занимается творчеством: пишет стихи, рассказы, сказки для детей как на русском, так и на осетинском языке. В рамках празднования Дня осетинского языка 15 мая 2018 года состоялось вручение наград победителям конкурса на лучшую авторскую сказку.  Диана за свою сказку написанную в стихах на осетинском языке получила Гран-при. Сегодня ее дебют на страницах газеты.
В добрый путь!
Сырдты быцёу Ног азы (Аргъау ёмдзёвгёйы хуызы)
Ног аз фембёлдысты сырдтё
Се ‚хсён рувас дёр фёзынд,
Мёлгъёвзагёй ‘взары дзырдтё
Ёмё арсы ‚рдём фёзылд:

- А бёстыл куы фёрсай дардыл
Стай нё разындзён рёвдздёр,
‚Гъдаудёттёг куы уай нё фынгыл
Сбуц нё кён ды мах хуыздёр.
Тёрхъус февзёрди сё уёлхъус:
- Стайё нал тёрсут, бёгуы,
Дзырдтё ацахста мё иу хъус
Ме уёнгты зыр-зыр цёуы.
Бирёгъ зул цёстёй ёрбакаст:
- Уый кёмё хёссут уё ныфс?
Сау хъысмётёй дёр нё тёрсут?
‚Рдавтон Ног азмё нёл фыс!
Рувас скатай: «Ёрсой, мё лымён,
Уадз, дзёнгёдатё цёгъдёнт,
Ёз цы сфёнд кодтон, ды уымён
Ком-иу алы хатт дёр дётт».
Рувас рагёй дёр гёды у:
- Цёй, цёмё ма у нё каст?
Арс гуым-гымгёнгё: «Ёрбадут!»
Ёмё фынджы ‚рдём фёраст.
- Ам мёнёй хистёр нё уыдзён
Фынгён фётк ёвёрёг ёз,
Гаджидаутёй куывд ныннёрдзён -
Ссардтон холыйё фёрёз.
Стай дын айвёзта йё уёнгтё.
- Чи куыдз, чи хёрёг дё ды?!
Чи мын байсдзёни мё бартё?
Сты мё дзёмбытё ‘зды.
Тох сё иуы дёр нё сётты,
Ёнёкёрон сё хыл, сё тых,
Богъ-богъёй зёлыди кёмтты,
Хъёдмё сарёзтой сё ных.
Фесты катайаг сё сёртё,
Митыл адаргъ ис сё фёд,
Барухс рувасён йё зёрдё:
- Диссаг, абадти мыл зёд!
Фынджы уёлхъус рёвдздёр ‘рбадти
Зарёг самадта хъёрёй:
- Амонд мём уёларвёй ‚рхауди
Ам минас кёндзён фёрнёй!
Ам мёнёй рёсугъддёр ничи
Хъёды буц ёхсин- мё ном,
Абон та мыл зонд ныййичъи
Ног аз суаддзынён мё ком.
Сырдтён нал хъуысы сё уынёр
Зёрдё рахсайдта цёлмё,
Уайтагъд стынг ис комы цыбёл
Згъорынц, нал кёсынц фёрсмё.
Ёрсой хъёды ‘рдузёй разынд,
Схёцыд рувасыл йё цёст,
Хин, мёнгардёй сыл кёй разылд
‘Вдисён уымён у сё хёст.
Алы ‘фхёрд дзырдтёй йё рёхуыст:
- Баййаф стыр Хуыцауы ‘лгъыст,
Банкъар сау тымыгъы барызт
Ёмё митын хъёпён фест!
Рувас атымбыл йё разы
Фестад урс къуыбар ёваст:
- Баззадтё, фёлитой, састы,
Уый дын гъе, нё удтёй хъазт.
Сырдтё амбырд сты сё уёлхъус:
- Ай цы бёллёх у, цы ‚рцыд?
Сусёгёй сём хъуыста хъилхъус:
- Хин рёстудимё хёцыд.
Саг фыдтымыгъы ныффёсус,
Сырдты хъуырдухёнмё ‚рхызт,
Джихёй баззади, ныффёлурс,
У фёлывд митёй сёрхызт.
- Хъёр цёуыл кёнут, цы систат
Хъёды ‚нцой уё сёрыл ныр?
Ам , ёввонгхортё, цы куыстат,
Ардём чи ‚рхаста йё хыл?
О Ёрсой,цы у дё сагъёс?
Сырдтён дё сё хистёр ды,
Хъаст нё тёрхондонмё рахёс
Ёмё мауал хау хёрдты!
Тёрхъус нал ары йёбынат,
Дзуры: «Рауади нём хыл,
‘Рсойён у йё ныхас – хъазуат…
Рубё митыл атымбыл».
Рафыхт стай дёр, мёстёй байдзаг:
- Рувасимё нёй цёрён
Сайы алкёмён йё комдзаг
Хылы аххосаг фёдён.
Стай ысулёфыд ‚мё загъта:
- Ацы хатт рёстуд ёз дён,
Бирёгъ кёд рёгъёуттёй давта,
Йемё дзуаппдёттёг нё дён.
Саг фёсусхъёлёсёй сдзырдта:
- Сырдтё, ’рбалёуут хёстёг,
Кёд мёнгард рёстуды къахта,
Уымён дёр уыдзён рёстёг.
Дзурын уе ‚ппётён ёргомёйДзугтёй
мауал давут фос,
Рубё кёд цёра рёстудёй,
Ис мǽм удгасгёнён хос.
Арс йё ныхас дарддёр кодта:
- Ацы хатт... Хатыр ын уёд...
Саг йё ронбастёй ‘сласта
‚Вдадзы хос: «Уёд та цёрёд!»
Рувас айтыгъта йё уёнгтё,
Сагмё ‚фсёрмгёнгёйё скаст.
- Ртыхстысты мёныл мё хинтё
Ёмё ёрцыд мё хъару саст.
Ме ‚мгёрттё, хатыр уё курын,
Сраст уыдзынён ,дзырд дёттын,
Хинмитё дёлзёхмё сурын
Ёз мё рёдыдыл сёттын.
- Афтё уёд,дё дзырд дзырд сайы.
Саг ём балёууыд хёстёг.
- Макёмён уал сай йё хайы,
У хёрзуаг митём тёлтёг!
Хинёй ма цёут ёмбёлттыл,
Алкёуыл ёнувыд ут!
Ма кёнут фёсмон уё хёрзтыл,
‚Нустём фарнимё цёрут!
Аргъау фыст у ёмбисонды бындурыл:
«Хинёй цёрён нёй».

Комментарии

Комментарии к данной статье отсутствуют

Добавить свой комментарий

Ваше имя:
Код:
Комментарий: